Strážca nákladov je mobilný

11.06.2013

Pre jednoduchšie kontrolovanie cien sme pre Vás pripravili mobilnú aplikácia určenú pre Android.

Viac info


Posunuli sme hranice

30.05.2013

Dnes sme našim klientom ušetrili 325.000,00 EUR (9.790.950,00 SKK) prostredníctvom služby wayup > aukcie na komodite cukor.

Viac info


Ušetrili sme už 29.182,16 EUR

31.12.2012

V roku 2012 sme našim klientom prostredníctvom elektronickych aukcií ušetrili 29.182,16 EUR (879.141,75 SKK)

Viac info


Už sme pomohli ušetriť:

354.182,16 EUR (10.670.091,75 SKK)


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY REGISTRÁCIE A SLUŽIEB PORTÁLU WATCHYOURPRICE.  (ďalej len ,,VOP" )

I. - VÝKLAD POJMOV

1.) Poskytovateľ  - obchodná spoločnosť Watch Your Price, spol.s.r.o., so sídlom Podunajská 3, Bratislava 821 06, IČO: 46 230 319, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 73943/B. Poskytovateľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti prevádzkuje domény, ktoré umožňujú prístup do jednotného systému poskytujúceho zaregistrovaným Užívateľom služby podľa VOP

2.) Užívateľ - každá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, na základe ktorého je oprávnená využívať služby Poskytovateľa podľa VOP.

3.) Doménami sa rozumejú všetky domény prevádzkované Poskytovateľom, ktoré umožňujú registráciu a prístup do jednotného systému poskytujúceho zaregistrovaným Užívateľom služby podľa VOP. Zoznam domén tvorí Prílohu č. 1.

4.) Zmluva - zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Užívateľom, na základe ktorej Poskytovateľ poskytuje služby Užívateľovi podľa VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom úspešnej registrácie Užívateľa na servery www.strazcanakladov.sk a uhradení registračného poplatku podľa aktuálneho cenníka.

5.) Službou sa rozumejú služby poskytované Poskytovateľom na webovej stránke www.strazcanakladov.sk. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu rozsahu a spôsobu poskytnutia Služieb Uživateľom. Podmienkou poskytnutia Služieb je  uzatvorenie Zmluvy. Služba pozostáva so Základných služieb a Prémiových služieb.

6.) Základnými Službami sa rozumejú:

a) Registrácia
b) Možnosť vloženia neobmedzeného počtu vlastných údajov (cien, množstiev)
c) Archivácia vložených údajov
d) Anonymné zobrazenie relevantných údajov (zobrazenie ceny ostatných užívateľov, bez možnosti identifikácie užívateľa)
e) Automatické obrazové (grafy) a tabuľkové zobrazenie vložených údajov
f) Automatické notifikácie (e-mail prípadne SMS) v prípade zmien sledovaných parametrov
g) Možnosť nastavenia parametrov notifikácie
h) annonymný zber údajov na automatické spracovanie a sprístupnenie dát

7.) Prémiové služby sú služby, ktoré pozostávajú z poskytovania zoznamu dodávateľov schopných zabezpečiť poskytovanie služieb a dodávky materiálu v cenových hladinách nižších alebo rovnakých ako je priemerná cena v regióne.

8.) Zmluvné strany sa rozumejú Poskytovateľ a Užívateľ.

9.) Zákon o ochrane osobných údajov - zákon č.428/2002 Zb. v platnom znení

10.) Obchodný zákonník - zákon č.513/1991 Zb. v platnom znení

11.) Registračný poplatok -  sa rozumie nevratný poplatok zaplatený  Uživateľom Poskytovateľovi, vo výške uvedenej v platnom cenníku Poskytovateľa  ktorý umožnuje Uživateľovi  časovo obmedzené využívanie  Služieb Poskytovateľa na server www.strazcanakladov.sk

12.) VOP sa rozumejú Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa pri poskytovaní Služieb na webovej stránke www.strazcanakladov.sk (ďalej len ,,Webová stránka"), ktoré bližšie uprávujú zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom a vymedzujú ich práva a povinnosti pri poskytovaní a využívaní Služieb. Aktuálne VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Webovej stránke.

II. - PREDMET ZMLUVY

1.)  Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Užívateľovi na základe uzatvorenej Zmluvy prístup do systému sledovania nákladov ktorý sa nachádza na Webovej stránke a využívanie Služieb. Prístupom a využívaním Služieb sa rozumie možnosť vkladania cien vlastných vybraných nákladových položiek, ich anonymné vyhodnocovanie a porovnávanie s ostatnými Užívateľmi ako aj automatické notifikovanie Užívateľa o zmene cien sledovaných položiek, t.j. nákladových položiek, pri ktorých Užívateľ vložil cenu a to formou e-mailových správ bez zbytočného odkladu t.j. v hodinovom až 24 hodinovom časovom intervale.  

2.) Predmetom tejto Zmluvy je i záväzok Poskytovateľa poskytovať uživateľovi Prémiové Služby po uhradení poplatku za tieto Služby zo strany Užívateľa, vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku Poskytovateľa.  

3.) Na základ tejto Zmluvy bude Posktovateľ zabezpečovať anonymný zber údajov na automatické spracovanie a sprístupnenie dát.

III. - REALIZÁCIA ZMLUVY

1.) Prístup do klientskej zóny na Webovej stránke Poskytovateľa www.strazcanakladov.sk a využívanie Služby Poskytovateľa je podmienené predchádzajúcou úspešnou registráciou a uhradením registračného poplatku podľa aktuálneho cenníka. 

2.) Pri registrácií sa Užívateľ zaväzuje v registračnom formulári uviesť presné, úplne, pravdivé a aktuálne identifikačné údaje (Užívateľské údaje, Fakturačné údaje a adresu dodania) a aktualizovať ich v prípade akejkoľvek zmeny, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorú porušním tohto záväzku spôsobí. O zmene identifikačných údajov sa Užívateľ zaväzuje upovedomiť Poskytovateľa bez zbytočného odkladu tým spôsobom, že si po prihlásení aktualizuje údaje, ktoré boli uvedené v online registračnom formulári.

3.) Registráciu Užívateľ vykoná vyplnením registračného formulára sprístupneného na doménach Poskytovateľa, v ktorom Užívateľ ako fyzická osoba podnikateľ alebo pravnická osoba je povinný vyplniť všetky polia označené ako povinné užívateľské údaje, fakturačné údaje a adresu dodania, a označiť súhlas so spracovaním údajov a prenosom dát Poskytovateľom a súhlas s VOP. Pod užívateľskými údajmi sa rozumie prihlasovacie meno, heslo, overenie hesla, oslovenie, meno, priezvisko. Pod fakturačnými údajmi sa rozumie názov firmy, IČO, IČ DPH, ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, telefón.

4.) Informácia o úspešnej registrácií bude Užívateľovi zaslaná na komunikačnú stránku užívateľa formou e-mailovej správy, v ktorej budú uvedené autentifikačné údaje - prihlasovacie meno a heslo a údaje týkajúce sa úhrady registračného poplatku podľa aktuálneho cenníka, bezprostredne po odoslaní správne vyplneného registračného formulára.

5.) Na základe úspešnej registrácie Poskytovateľ zriadi Užívateľovi virtuálny účet, prostredníctvom ktorého bude mať Užívateľ prístup do klienskej zóny Poskytovateľa a využívať Službu Poskytovateľa. Prístup na virtuálny účet Užívateľa je chránený prihlasovacím menom a heslom, ktoré Užívateľ uviedol v Užívateľských údajoch. Prihlasovacie meno Užívateľa je jeho e-mailová adresa, heslo si stanovuje každý Užívateľ individuálne pri registrácii.

6.) Prístup k virtuálnemu účtu umožní Poskytovateľ Užívateľovi okamihom uzavretia Zmluvy a to na dobu určenú výškou zaplateného registračného poplatku podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

7.) Zmluva je uzatvorená na dobu určitú.

8.) Zmluva sa uzatvára na dobu:

a) 12 mesiacov po zaplatení registračného poplatku podľa aktuálneho cenníka         

9.) Táto doba trvania zmluvného vzťahu začína plynúť okamihom úspešnej registrácie Užívateľa a pripísaním registračného poplatku na bankový účet Prevádzkovateľa a končí ulynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená.  

10.) Uplynutím dohodnutej doby sa zmluvný vzťah automaticky končí, Poskytovateľ v primeranej lehote pred uplynutím tejto doby vyzve prostredníctvom e-mailovej správy Užívateľa na predĺženie zmluvného vzťahu (registrácie) a na úhradu registrečného poplatku. V prípade opakovného uzatvorenia Zmluvy, nasledujúceho bezprostredne po uplynutí doby na ktorú bola uzatvortená predchádzajúca Zmluva, nie je Užívateľ povinný vykonať registáciu na Webovej stránke. To neplatí v prípade ak nastali akékoľvek zmeny v povinných registračných údajoch Uživateľa, alebo k uzatvoreniu Zmluvy dôjde v lehote dlhšej ako 1 mesiac po zániku predchádzajúcej Zmluvy.

11.) Užívateľ potvrdením týchto VOP vyjadruje svoj výslovný súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov spoločnosťou Watch Your Price, spol. s r.o  v súlade s príslušnými ustanoveniami zak.č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení neskorších právnych predpisov, najmä aby Poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje poskytnuté pri vypĺňaní registračného formulára za účelom vytvorenia databázy Užívateľov, za účelom vedenia Virtuálnych účtov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy Poskytovateľovi. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Učastník dobrovoľne, a to na dobu neurčitú. Tento súhlas môže Užívateľ odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchované a spracované Poskytovateľom v rozpore s udeleným súhlasom.

12.) Poskytovateľ sa zaväzuje zabezbečiť náležité opatrenia na ochranu osobných údajov Užívateľa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi alebo dohodnutých s Užívateľom ich neposkytne tretím osobám bez súhlasu Užívateľa.

13.) Užívateľ potvrdením týchto VOP vyjadruje súhlas so zasielaním správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách Poskytovateľa ako aj informácie o iných službách, novinkách s reklamným obsahom, alebo ponukou tretích strán, ktoré prevádzkovateľ ponúka na základe zmluvy/dohody s tretími stranami formou SMS, MMS, telefonátu alebo emailu .Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať a to na základe písomného oznámenia zaslaného do sídla Poskytovateľa.

IV. - Zánik Zmluvy

1.) Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom zaniká:

            a) uplynutím doby, na ktorý bola Zmluva uzatvorená,

            b) odstúpením od Zmluvy

2.) Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená, ak sa zmulvné strany nedohodnú inak. Zmluvu nie je možné vypovedať.

3.) Poskytovateľ je oprávený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak

a) sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v registračnom formulári preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých identifikačných údajov sa považuje, ak Užívateľ opomenie aktualizovať zmenu  identifikačných údajov;

b) Užívateľ porušil jednu z povinností uvedených v článku 6 VOP

5.) Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán prostredníctvom pošty. Za účinné doručenie odstúpenie od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej písomnosť je určená, ako aj neúspešné doručenie odstúpenia od Zmluvy na adresu známu zmluvnej strane (známu z VOP alebo registračného formulára), ktorá písomnosť doručuje, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách.

6.) Akákoľvek informácia, oznámenie alebo iná komunikácia, ktorá sa má odovzdať, alebo vykonať podľa týchto VOP smerom k Poskytovateľovi alebo Užívateľovi bude mať písomnú formu. Ak tieto VOP neuvádzajú inak, takáto informácia, oznámenie alebo iná komunikácia sa bude považovať za odovzdanú alebo vykonanú, ak bola doručená:

a) osobne,

b) doporučenou poštou,

c) kuriérskou alebo doručovateľskou službou,

d) e-mailom

tej Zmluvnej strane, ktorá jej odovzdanie alebo vykonanie požaduje alebo umožňuje na adresu Zmluvnej strany. Ak sa doručuje písomnosť Užívateľovi, doručuje sa na adresu ním uvedenú v registračnom formulári. Ak sa doručuje písomnosť Poskytovateľovi, doručuje sa na nižšie uvedenú adresu:

Názov firmy: Watch Your Price, spol. s r.o.
Ulica: Podunajská 3
Smerové číslo a mesto: 821 06 Bratislava
Alebo na e-mail: info@watchyourprice.com  

V prípade akýchkoľvek zmien v adrese alebo e-maily zmluvných strán, je Užívateľ povinný bezodkladne vykonať ich aktualizáciu v registračnom formulári a prostredníctvom e-mailu informovať o ich zmene Poskytovateľa; Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu povinný aktualizovať zmenu údajov v adrese alebo v  e-maily vo VOP uvedených na webovej stránke Poskytovateľa a prostredníctvom e-mailu informovať Užívateľa o tejto zmene, pričom pre Zmluvné strany platia nové údaje od okamihu doručenia e-mailu druhej zmluvnej strane. Pre doručovanie bude pritom rozhodujúca nová adresa/nový údaj riadne oznámená/ý Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

7.) V prípade, ak Užívateľ uvedie nepravdivé registračné údaje, alebo poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VI týchto VOP a po dvoch písomných upozorneniach zo strany Poskytovateľa údaje neopraví, alebo pokračuje v porušovaní akýchkoľvek povinností uvedených v článku VI týchto VOP, Poskytovateľ je oprávnený si voči Užívateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 350,- EUR. Zmluvná pokuta je splatná na základe písomnej výzvy adresovanej Poskytovateľom Užívateľovi, a to do 3 dní od obdržania výzvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je obmedzené právo poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy.

8.) Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 355 Obchodného zákonníka a dohodli sa na nasledujúcej úprave: v prípade predčasného ukončenia Zmluvy odstúpením, je Poskytovateľ oprávnený ponechať si registračný poplatok, resp. jeho príslušnú časť ako odstupné.

V. - PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA.

1.) Všetky autorské a iné pravá súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom Služby patria výhradne Poskytovateľovi, pripadne tretím stranám s ktorými má poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody. 

2.) Poskytovateľ vyvinie úsilie na zamedzenie zadávania a rozposielania nepravdivých údajov Užívateľom. Poskytovateľ však nenesie zodpovednosť za správnosť a pravdivosť zadávania a rozosielania údajov Užívateľovi.

3.) Poskytovateľ je oprávnený nezverejniť na servery www.strazcanakladov.sk údaje Užívateľa, odmietnuť alebo zrušiť registráciu a nevrátiť registračný poplatok ak:

  • Užívateľ mohol poškodiť dobré meno Poskytovateľa
  • Užívateľ nesplnil podmienky a pravidlá pre registráciu
  • Úmyselne uvádza nepravdivé údaje o svojej spoločnosti, o cene a množstve, ktoré nemá zmluvne podložené tretími stranami
  • Poskytovateľ umožní registráciu aj bez zaplatenia registračného poplatku a to výlučne bez možnosti využitia základných a prémiových služieb (slúži len na využitie bodu 4. práva a povinnosti poskytovateľa )

4.) Poskytovateľ je oprávnený zasielať správy obsahujúce informácie o iných službách, ako aj novinkách s reklamným obsahom, alebo ponukou tretích strán, ktoré prevádzkovateľ ponúka na základe zmluvy/dohody s tretími stranami formou SMS, MMS, telefonátu alebo emailu.

5.) Poskytovateľ nepreberá v žiadnom prípade zodpovednosť za škody spôsobené Užívateľovi z nasledovných dôvodov :

a) nedostupnosťou internetovej stránky www.strazcanakladov.sk,
b) za zadanie nepravdivých údajov cien a množstiev zo strany Užívateľa alebo iných užívateľov,
c)   za doručenie a nedoručenie, alebo odoslanie a neodoslanie ponuky alebo žiadosti o ponuku
d)  prípadnou nefunkčnosťou, alebo čiastočnou prípadne úplnou nedostupnosťou Služby, či siete internet
e) poskytovateľ nezodpovedá za porušenie svojich povinnosti v zmysle uzatvorenej Zmluvy pokiaľ bolo spôsobené vyššou mocou, napr. občianskymi nepokojmi, vojnou, prípadnými legislatívnymi zmenami, počasím, prírodnými katastrofami, technickými poruchami spojov, alebo vysielania signálu, dodávkou elektriny, alebo podobnými udalosťami.  

6.) Poskytovateľ umožňuje neobmedzený prístup do systému počas zaplatenia registračného poplatku podľa aktuálneho cenníka (nezodpovedá však za neobmedzený prístup v prípade bodu 5., práva a povinnosti poskytovateľa)

7.) Poskytovateľ nezaručuje platnosť a pravdivosť informácii zadaných Užívateľmi a stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadne neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých Užívateľov alebo k ich kontu a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Užívateľ týmto prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík, pripadne škôd a berie na vedomie, že po zaplatení registračného poplatku mu bude doručený e-mail so svojim prihlasovacím menom a heslom, zodpovedá za prístup na svoje konto a má možnosť zmeny prihlasovacích údajov a hesla.   

8.) Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu odmietnuť, neprijať alebo zmazať ktorýkoľvek z vložených údajov pridaných Užívateľom najmä však vtedy ak odporuje dobrým mravom alebo všeobecným záväzným právnym predpisom.

9.) Poskytovateľ má výhradné právo kedykoľvek podľa uváženia jednostranne zmeniť službu Portálu ako aj VOP, registráciu a používania služieb a to bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľov. Zmena VOP je platná a účinná a pre Užívateľa záväzná uplynutím 10 dní odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke www.strazcanakladov.sk. V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP, má právo odstúpiť od Zmluvy a to doručením písomného o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

VI. - PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA    

1.) Užívateľ súhlasí že po uskutočnení registrácie a po zaplatení registračného poplatku podľa aktuálneho cenníka sa ním poskytnuté údaje automaticky použijú podľa VOP.

2.) Užívateľ sa zaväzuje že údaje uvedené a doručené nebude ďalej upravovať, kopírovať zverejňovať, šíriť, distribuovať, predávať, licencovať, prevádzať, vystavovať a podobne.

3.) Užívateľ sa ďalej zaväzuje že bude neodkladne informovať Poskytovateľa o akomkoľvek zneužití alebo podozrení zo zneužitia Služieb, resp.údajov mu sprístupnených Poskytovateľom.

4.) Užívateľ uskutočnením registrácie dáva svoj súhlas Poskytovateľovi na oprávnenie používať ním poskytnuté údaje na marketingové účely.

5.) Užívateľ sa zväzuje za zadanie pravdivých údajov cien a množstiev, že nebude úmyselne obdržané informácie zneužívať pre páchanie trestnej činnosti, čím by mohol poškodiť dobré  meno Poskytovateľa. Poskytovateľ si v tomto prípade vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odstúpiť od uzavretej zmluvy a deaktivovať službu bez nároku vrátenia registračného poplatku.     

VII- REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.) Ak sa ohľadom registrácie alebo poskytnutých služieb vyskytne problém je možné tieto služby reklamovať písomnou formou alebo e-mailom.

2.) Treba uviesť Užívateľa a jeho identifikačné údaje, dôvod reklamácie, dátum a miesto podania.

3.) Požiadavka bude preverená Poskytovateľom do 30 dní a zároveň bude Užívateľovi zaslaná odpoveď. 

VIII. - REGISTRAČNÝ POPLATOK PODĽA AKTUÁLNEHO CENNÍKA.

1.) Registračný poplatok podľa aktuálneho cenníka je poplatok za sprístupnenie služby a nie jej využívanie.

2.) Registračný poplatok podľa aktuálneho cenníka s predplatným:
a) Basic balíček - 120 €
b) Executive balíček - 180 €
c) Gold balíček - 270 €

3.) Ak sa cena za poskytnutú službu stane predmetom akejkoľvek ďalšej dane, alebo poplatku v dôsledku zmeny právnych predpisov, alebo zavedením nových právnych predpisov, táto daň, alebo poplatok pôjdu na vrub Užívateľa.    

IX. - SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením, ak v nich nie je uvedené inak.

2. ) Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Užívateľa prostredníctvom e-mailu (SMS) o zmene VOP. Užívateľ má právo a možnosť zmenu odmietnuť ihneď po informovaní a pošle žiadosť o ukončenie zmluvného vzťahu najneskôr 10 deň od uverejnenia zmien VOP na stránke www.strazcanakladov.sk. 

3.) Na základe poskytnutia osobných údajov sa Poskytovateľ zaväzuje s nimi nakladať v súlade so zak.č.428/2002Z.z

4.) Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy neupravené VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a právnymi normami platnými na území SR.

 

Dátum zverejnenia: 05.04.2013